Składka kościelna

Podziel się tymi informacjami

W myśl przepisów prawa kościelnego każdy członek Parafii, który został konfirmowany i ukończył 18 lat, zobowiązany jest do płacenia składek parafialnych. Składki te powinny wynosić co najmniej 1% dochodu. W uzasadnionych przypadkach Rada Parafialna może zwolnić od tego obowiązku pojedynczych Parafian np. uczniów, studentów, bezrobotnych, czy też rodziny przeżywające okresowe trudności finansowe.

Poprzez opłacenie lub zwolnienie ze składki za ubiegły rok nabywa się czynne prawo wyborcze w danym roku.

Z wpłacanych przez Parafian składek kościelnych finansowana jest działalność statutowa Parafii, utrzymanie budynków parafialnych, odprowadzana jest składka diecezjalna oraz ogólnokościelna. Dlatego tak ważnym dla naszej Parafii jest regularne opłacanie składek kościelnych. Można to uczynić osobiście w kancelarii parafialnej lub przelewem na konto bankowe Parafii >>>

Zasady płacenia składek parafialnych

Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP uchwalił 3. listopada 2001 roku Prawo Finansowe, które weszło w życie z dniem 1. stycznia 2002 roku. Stanowi ono m.in. o zasadach naliczania i płatności składki kościelnej, diecezjalnej i parafialnej od przychodów Parafii.

Skutkiem wprowadzenia nowego Prawa Finansowego naszego Kościoła jest wprowadzenie częściowo nowych zasad finansowania działalności Kościoła, a co za tym idzie także Parafii. Regulamin Parafialny w §3 pkt 1 stwierdza: Wspólnym zadaniem wszystkich parafian jest zapewnienie istnienia i rozwoju duchowego i materialnego Parafii.

Jednym ze źródeł dochodów Parafii jest składka parafialna. Podstawą prawną do jej płacenia są przepisy Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, którego Regulamin Parafialny podaje: § 7 pkt 1: Każdy członek parafii, który został konfirmowany i ukończył 18 lat, zobowiązany jest do płacenia składek parafialnych. Składki te powinny wynosić, co najmniej 1% jego dochodu.

W pkt 2 czytamy: W uzasadnionych przypadkach Rada Parafialna może zwolnić od tego obowiązku pojedynczych parafian, bądź też określone grupy społeczne np.: uczniów, studentów, bezrobotnych, czy też rodziny przeżywające okresowe trudności finansowe.
W uchwale dotyczącej zwolnienia powinien być określony czas trwania tego zwolnienia
. Stosowny druk z prośbą do Rady Parafialnej o okresowe zwolnienie z płacenia składki parafialnej dostępny jest w kancelarii parafialnej.

Opłacanie składki parafialnej wynika z przepisów wewnątrzkościelnych, ale jeszcze bardziej jest wynikiem odpowiedzialnego myślenia o kościele Jezusa Chrystusa, którego częścią jest moja Parafia, do której przynależę. Jako społeczność wierzących musimy utrzymać Parafię, a to oznacza utrzymywanie nieruchomości (ogrzewanie, oświetlenie, opłaty wynikające z obowiązkowych ubezpieczeń i inne bieżące wydatki) oraz duchownego. Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Parafii niezbędna jest zatem troska o jej finansowanie.

Opłacanie składki parafialnej wynika też z przywileju, jakim niewątpliwie jest prawo wyborcze. Wspomniany już Regulamin Parafialny w §8 punkcie 1 i 2 mówi:
Prawo głosu i czynne prawo wyborcze w parafii przysługuje tym członkom parafii, którzy ukończyli 18 lat, zostali konfirmowani, uczęszczają na nabożeństwa i opłacili w przepisanym terminie przypadającą na nich składkę za rok ubiegły lub zostali zwolnieni przez Radę Parafialną. Bierne prawo wyborcze w Parafii przysługuje jej członkom, posiadającym czynne prawo wyborcze, którzy ukończyli 21 lat, biorą udział w życiu kościelnym i przystępują do Stołu Pańskiego. Tym samym pełnoprawny udział np. w wyborach do rady parafialnej lub jakichkolwiek głosowaniach podczas zgromadzeń parafialnych mają osoby, które znajdują się na liście parafialnej, czyli są członkami Parafii pod względem formalnym, na co składa się również opłacenie składki parafialnej.

Opłacanie składki parafialnej ma także swoje biblijne uzasadnienie. O płaceniu wszelkiego rodzaju podatku wypowiada się Pismo Święte. W Ewangelii Mateusza 22, 17-21 czytamy: Powiedz nam przeto: Jak ci się zdaje? Czy należy płacić podatek cesarzowi, czy nie? A Jezus poznawszy ich złośliwość rzekł: Czemu mnie kusicie, obłudnicy? Pokażcie mi monetę podatkową; a oni przynieśli mu denar. I rzecze im: Czyja to podobizna i czyj napis? Powiadają cesarza. Wtedy mówi do nich: Oddawajcie więc co jest cesarskiego cesarzowi, a co Bożego, Bogu.

Natomiast Apostoł Paweł tak wyjaśnia tę sprawę w liście do Rzymian 13, 7-8: Oddawajcie każdemu to, co mu się należy; komu podatek, podatek; komu cło, cło; komu bojaźń; bojaźń, komu cześć, cześć. Nikomu nic winni nie bądźcie oprócz miłości wzajemnej.

Wysokość składki parafialnej ustalona została przepisami wewnątrzkościelnymi na co najmniej 1% od dochodów (wynagrodzenie za pracę, renta, emerytura lub inne dochody) w skali roku. Aby ułatwić zorientowanie się, co do wysokości składki parafialnej, jaką należałoby zapłacić płacąc 1% od dochodów Prezydium Rady podaje przykładową tabelę:

Dochód miesięczny

Wysokość składki rocznej

Dochód miesięczny

Wysokość składki rocznej

Dochód miesięczny

Wysokość składki rocznej

300

40

850

102

1 800

216

350

42

900

108

1 900

228

400

48

950

114

2 000

240

450

54

1 000

120

2 200

264

500

60

1 100

132

2 400

288

550

66

1 200

144

2 600

312

600

72

1 300

156

2 800

336

650

78

1 400

168

3 000

360

700

84

1 500

180

3 200

384

750

90

1 600

192

3 400

408

800

96

1 700

204

3 600

432

Tabela podaje przykładowe wysokości składki parafialnej dla kwot miesięcznego dochodu od 300,-zł  do  3.600,-zł.

Wysokość składki parafialnej w skali roku można obliczyć także inaczej. Można obliczyć ją wg następującego wzoru:

(dochód miesięczny x 12) / 100 = wysokość rocznej składki parafialnej

Dla przykładu: Jeżeli miesięczny dochód Pana Kowalskiego wyniósł 1.900,-zł wówczas:

(1.900  x  12) / 100 = 228

Zatem roczna składka parafialna wyniesie 228,-zł.

Poniższa tabela może także pomóc w obliczeniu wysokości składki parafialnej:

Dochód miesięczny

Dochód roczny

1% składki parafialnej

miesięcznie

w skali roku

200 zł

2400 zł

2 zł

24 zł

400 zł

4800 zł

4 zł

48 zł

800 zł

9600 zł

8 zł

96 zł

1600 zł

19200 zł

16 zł

192 zł

3200 zł

38 400 zł

32 zł

384 zł

4000 zł

48 000 zł

40 zł

480 zł

Rada Parafialna przypomina także o możliwości odpisania kwoty składki parafialnej jako darowizny na cele kultu religijnego od podstawy podatku dochodowego od osób fizycznych. Możliwość taką dają przepisy państwowe na mocy ustawy z dnia
26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 lit b) i ust. od 5 do 7. Fakt dokonania darowizny musi być udokumentowany dowodem wpłaty na rachunek bankowy Parafii. Dlatego osoby chcące dokonać odliczenia składki parafialnej od podatku dochodowego od osób fizycznych muszą dokonać wpłaty składki parafialnej na rachunek bankowy naszej Parafii.

Rada Parafialna informuje, iż zaniechanie opłaty składki bez podania przyczyn jest równoznaczne z niewywiązaniem się z obowiązku wobec Parafii wynikającego z przynależności do Parafii jak i całego Kościoła. Spowoduje również nie umieszczenie na sporządzanej przez Radę Parafialną liście osób z czynnym prawem wyborczym (§9 pkt 1 Regulaminu Parafialnego). Z pewnością świadczy także o obojętności na losy Parafii i Kościoła i nie poczuwaniu się do ponoszenia odpowiedzialności za ich przyszłość.

Rada Parafialna przypomina, że opłacanie składki parafialnej może odbywać się w ratach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych bądź może zostać dokonana jednorazowo za cały rok. Rok budżetowy Parafii pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Ważne jest, aby składka parafialna opłacona została w danym roku za dany rok decyzją Rady Parafialnej naszej Parafii. Przekroczenie tych terminów skutkuje jak wyżej.

Rada Parafialna serdecznie dziękuje wszystkim tym, którzy regularnie opłacają składkę kościelną. Rada dziękuje szczególnie tym, którzy pomimo niewielkich rent, emerytur czy innych dochodów często ofiarują na Kościół więcej niż 1% ze swoich dochodów. Są też te osoby często pierwszymi w regulowaniu zobowiązań wobec Parafii. Tym zaś, którym składka kościelna wydaje się zbyt wielkim obciążeniem przypomina się, że można ją wpłacać w kwartalnych, a nawet miesięcznych ratach. Wówczas odkładane, co miesiąc np. 15,00 zł na Kościół będzie niewielkim wyrzeczeniem, w sumie zaś da roczną kwotę 180,00 zł składki parafialnej.

Jednocześnie informujemy, iż nasza Parafia posiada konto bankowe:

26 1020 2137 0000 9602 0450 8289

w banku: BANK PKO BP SA I O/Lubań.

Rada Parafialna składa serdeczne podziękowanie wszystkim ofiarodawcom za każdą przekazaną darowiznę na rzecz naszej Parafii.


Podziel się tymi informacjami