Wspólne posiedzenie rad parafialnych

Powitanie przy kościele w Lubaniu(od lewej): Manfred Hermasch, ks. Cezary Królewicz, ks. Daniel Jordanov

22 czerwca 2013 roku w Lubaniu odbyło się wspólne posiedzenie rad parafialnych Parafii Ewangelickich: Schleife i Lubań. Po wielu latach od ostatniego wspólnego posiedzenia ponownie z inicjatywy ks. Cezarego Królewicza – lubańskiego proboszcza doszło do spotkania gremiów reprezentujących obie Parafie. Głównym tematem posiedzenia rad było omówienie dotychczasowej współpracy. Wiele czasu poświęcono planowanemu remontowi dachu kościoła ewangelickiego w Lubaniu. Zaplanowano dalsze wspólne inicjatywy: wyjazd na Spotkanie Partnerskie Parafii do Jawora na  21.09.2013, wymianę informacj o życiu Parafii, wspólne rekolekcje, działania w ramach Dekady Lutra oraz regularne spotkania rad parafialnych. Stronę niemiecką reprezentował ks. Daniel Jordanov oraz Manfred Hermasch zaangażowany jednocześnie w pielęgnowanie kultury łużyckiej, jej zwyczajów i ewangelickiej tradycji religijnej jako członek Rady Wspierającej Pracę Parafialną Kościoła Ewangelickiego Berlina Brandenburgii i śląskich Górnych Łużyc. Obie rady wyraziły na koniec zadowolenie ze spotkania i chęć dalszej współpracy obu Parafii w wielu wymiarach pracy duszpasterskiej, w tym wspólnych projektów. Wzajemne słowa podziękowań oraz wspólnie zmówiona Modlitwa Pańska zakończyły spotkanie rad parafialnych.

ks. Cezary Królewicz