Jak zgłosić chęć zawarcia związku małżeńskiego ?

Podziel się tymi informacjami

Pierwszym krokiem jest  uzgodnienie terminu ślubu z duchownym w kancelarii parafialnej.

Następnie należy osobiście udać się do USC w celu pobrania stosownych dokumentów stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (3 egz.). Zaświadczenie wydawane jest na podstawie aktualnych Aktów Urodzenia, a jego ważność upływa po 3 miesiącach. Wobec czego należy je pobrać w USC nie wcześniej niż na 3 miesiące przed ślubem.

Pozyskane w USC dokumenty należy dostarczyć do kancelarii parafialnej.

Dokumenty kościelne, które należy złożyć w kancelarii parafialnej to odpis aktu Chrztu Świętego (niezależnie od wyznania).

Dla narzeczonych organizowane są kursy przedmałżeńskie, których terminy ustalane są w porozumieniu pomiędzy zainteresowanymi.

Zawarcie małżeństwa poprzedzone jest rozmową przedślubną z duchownym, której celem jest pogłębienie znajomości biblijnej nauki o świętości i trwałości małżeństwa i rodziny oraz ustalenie kwestii organizacyjnych.

Małżeństwo zostaje zawarte w obecności dwóch świadków, którzy przed zawarciem ślubu podają swoje podstawowe dane.

Zapowiedzi w Parafii odbywają się w czasie nabożeństwa poprzedzającego ślub. Jeżeli narzeczony/a spoza Parafii życzy sobie, aby i w jego/jej parafii ogłosić zapowiedzi, należy to zgłosić podczas spisywania danych .

Małżeństwo mieszane wyznaniowo

Ewangelicy podejmujący decyzję życia w małżeństwie zróżnicowanym co do wyznania zobowiązani są nie tylko do zachowania wierności Bogu i Kościołowi w osobistym życiu, ale też przy wszelkim poszanowaniu współmałżonka, do nadania domowi ewangelickiego charakteru, a zwłaszcza do wychowania dzieci w Kościele Ewangelicko–Augsburskim.

Małżeństwo osób rozwiedzionych

Kościół Ewangelicko – Augsburski w RP stoi na biblijnym stanowisku nierozerwalności małżeństwa. Tam jednak, gdzie małżeństwo uległo rozpadowi i zostało rozwiedzione wyrokiem Sądu, przyjmuje do wiadomości istniejący stan rzeczy jako wynik ludzkiego grzechu i zatwardziałości serc. Kościół nie przeprowadza postępowania rozwodowego. Osoba rozwiedziona, pragnąca wstąpić w nowy związek małżeński, zobowiązana jest uzyskać zgodę Biskupa Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego, który zajmie stanowisko po zaopiniowaniu wniosku  Proboszcza.


Podziel się tymi informacjami