Goście z Klitten

Podziel się tymi informacjami

W niedzielę Jubilate 30.04.2023 roku gośćmi naszej Parafii byli przedstawiciele Parafii w Klitten wraz ze swoim duszpasterzem ks. Danielem Jordanovem. Wzięli oni udział w niedzielnym nabożeństwie w Lubaniu. Kazanie wygłosił ks. Jordanov, który powiedział m.in.:

„Jeśli ktoś jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem; stare rzeczy przeminęły, oto nowe powstały.” (2 Kor 5,17) Wraz ze zmartwychwstaniem Jezusa rozpoczęło się nowe stworzenie Boże. Apostoł może nawet napisać: „stare przeminęło”. Możemy patrzeć na to, co nowe. Spojrzeć na nowe, które stało się w Chrystusie; które od Niego się zaczęło. To, czego wciąż doświadczamy w tym świecie, to fakt, że „stare” jeszcze nie przeminęło. Wciąż istnieje bardzo aktywna, ale bezsilna stara resztka, która wciąż rzęzi. Według słów Lutra: Jeszcze doświadczamy i widzimy drgawki bijącego, on głowę ma już zmiażdżoną. W Chrystusie żyjemy, pracujemy i jesteśmy, bo jesteśmy ochrzczeni w Jego imię i zjednoczeni z Nim w wierze. On zawarł z nami przymierze i dał nam Ducha Świętego jako zadatek. Jezus wyjaśnia nam naszą nową sieć życia używając obrazu starożytnej rośliny uprawnej „wina”. Jesteśmy winoroślą, którą Bóg pielęgnuje i wiąże ze sobą, abyśmy przynosili Mu owoce. Winorośl jest Królestwem Bożym. Przez Ducha Świętego, który płynie w nas jak soki w winorośli. Dzięki Niemu jesteśmy duchowo odżywieni. Dlatego nie powinniśmy utrudniać Jemu, Duchowi Świętemu, nie tłumić Go, ale pozwolić Mu płynąć. Dzieje się tak na przykład przez zajęcie się Słowem Bożym i zastosowanie go do siebie. W modlitwie jesteśmy odżywiani duchowo. Możemy wzmocnić się duchowo, zbudować się, opowiadając sobie nawzajem o tym, czego doświadczamy z Jezusem. W tym doświadczamy zachęty. Kościół jest wspólnotą wspominania radosnych chwil z naszym Panem Jezusem!

Nasi Goście poznali historię naszej Parafii, w tym kościoła Marii Panny w Lubaniu. Żywo interesowali się bieżącym życiem Parafii i jej działalnością diakonijną.

ks. Cezary Królewicz


Podziel się tymi informacjami