Archiwa kategorii: ROK 2011

5 lat polskich nabożeństw ewangelickich w Görlitz

W 3 niedzielę przed końcem roku kościelnego 6.11.2011 roku w kościele ewangelickim apostołów Piotra i Pawła w Görlitz odbyło się piąte wspólne nabożeństwo Parafii Ewangelickiej Śródmieścia Görlitz oraz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lubaniu. Przed pięcioma laty rozpoczęły się regularne polskie nabożeństwa ewangelickie w Görlitz dla mieszkańców Zgorzelca i okolic. Dzięki zaproszeniu strony niemieckiej dotychczasowe nabożeństwa w jednej ze zgorzeleckich kamienic mogły zostać przeniesione do kościoła. Pozwoliło to na rozwój działalności duszpasterskiej w Zgorzelcu i Görlitz. Ustabilizowało również sytuację ewangelików skupionych w zgorzeleckim filiale.

W czasie nabożeństwa śpiewały dzieci ze szkoły ewangelickiej w Görlitz. W języku polskim wykonały 4 pieśni kościelne. Litrugię nabożeństwa prowadzili ks. dr Thomas Koppehl – zwierzchnik ewangelików okręgu kościelnego Görlitz oraz ks. Cezary Królewicz – proboszcz Parafii Ewangelickiej w Lubaniu. Obaj duchowni wygłosili kazania w oparciu o Słowo Boże z 2 listu ap. Pawła do Koryntian: Oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia. Ks. Koppehl mówił o przykładach działania Łaski Bożej w jego życiu, natomiast ks. Królewicz o przykładach Łaski Bożej w życiu Parafii Ewangelickiej w Lubaniu od chwili powołania jej do życia. Duchowni wspólnie podkreślali, że szczególnym przejawem działania Bożej Łaski są polskie nabożeństwa ewangelickie w Görlitz.

Nabożeństwo połączone było ze Spowiedzią i Komunią Świętą. Zgromadzeni na nim podkreślali ważność wspólnych nabożeństw, które umacniają więzi międzyludzkie, między ewangelikami po obu stronach Nysy Łużyckiej. Budowanie wspólnoty kościelnej ponad granicą jest wspaniałym dowodem działania Łaski Bożej. Następne wspólne nabożeństwo najpóźniej za rok w 3 niedzielę przed końcem roku kościelnego. Natomiast współpraca obu Parafii Ewangelickich oraz Kościołów rozwija się przez cały rok.

ks. Cezary Królewicz

Relacja na portalu Kościoła Ewangelickiego Berlina Brandenburgii śląskich Górnych Łużyc

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ewangelickich w Lubaniu

W dniach 30.09.-2.10.2011 roku w Lubaniu spotkali się przedsiębiorcy ewangeliccy. Głównym celem spotkania było Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ewangelickich ? SPE, które dokonało wyboru nowego zarządu. W jego skład weszli: Edgar Barcikowski ? prezes, Mirosław Ogrodnik ? wiceprezes, Barbara Majętny ? skarbnik, Krystyna Aleksander ? sekretarz oraz Waldemar Falkowski. W sobotę 1.10.2011 roku Walne Zgromadzenie rozpoczęło się od modlitwy w kościele ewangelickim w Lubaniu, którą prowadził ks. Cezary Królewicz. W czasie modlitwy wspominano zmarłego 3.05.2011 roku Władysława Wilińskiego z Mrągowa. Modlono się o pomyślność obrad. W części dopołudniowej sprawozdanie z mijającej kadencji SPE złożył prezes Edgar Barcikowski z Wrocławia. Dyskutowano nad koniecznymi zmianami w statucie SPE oraz dokonano wyboru nowego zarządu. Funkcję prezesa ponownie powierzono dotychczasowemu prezesowi Edgarowi Barcikowskiemu. Po obiedzie przedsiębiorcy wysłuchali koncertu chóru ewangelickiego z Parafii w Großhartau w lubańskim kościele ewangelickim, a następnie udali się do Świeradowa Zdroju. Koleją gondolową dotarli na Stóg Izerski, a później zwiedzili Dom Zdrojowy i zakończyli dzień kolacją w hotelu- sanatorium St. Lukas. Do późnych godzin wieczornych planowano działania SPE z nowym zarządem. W niedzielne przedpołudnie przedsiębiorcy wzięli udział w nabożeństwie w Lubaniu w czasie którego modlono się o pomyślność nowego zarządu, a ks. Cezary Królewicz pełniący funkcję asystenta kościelnego SPE udzielił nowemu zarządowi błogosławieństwa. Gościem Walnego Zgromadzenia był przedstawiciel niemieckiej organizacji przedsiębiorców ? Initiative pan Albrecht von Schlabrendorf. Przedsiębiorcy postanowili na pierwszym posiedzeniu nowego zarządu, aby w przyszłości zorganizować m.in. specjalną wycieczkę do Lubania.

ks. Cezary Królewicz

Goście z Drogomyśla w Lubaniu

W dniach 23-25. września 2011 roku w naszej parafii na zaproszenie lubańskiej rady parafialnej przybywali przedstawiciele z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Drogomyślu. Ośmioosobową delegację stanowili: ks. Karol Macura, ks. Tomasz Bujok, dwóch konfirmantów oraz dwa małżeństwa zaangażowane we współtworzenie życia drogomyskiej parafii.

Wizyta rozpoczęła się w piątek wieczorem spotkaniem przy kolacji i ustaleniem planu pobytu. Zakładał on poznanie siedziby parafii w Lubaniu wraz z jej filiałami. W sobotę program wizyty rozpoczęła modlitwa w kaplicy w Bolesławcu w której udział wzięli miejscowi parafianie. Goście zapoznali się z historią kościoła ewangelickiego w Bolesławcu po II wojnie światowej w relacji parafian, a następnie udali się na krótki spacer po bolesławieckim rynku. Odwiedzili też dawny kościół ewangelicki ? kościół zamkowy z którym do dziś wiążą się wspomnienia bolesławieckich parafian. Następnie udali się do Lubania, gdzie mogli zapoznać się z siedzibą parafii ewangelickiej, jej stanem posiadania, warunkami do pracy parafialnej i zwiedzili kościół parafialny Marii Panny. Po obiedzie goście udali się do Bogatyni, aby odwiedzić tamtejszą kaplicę znajdującą się na cmentarzu. Ks. Cezary Królewicz opowiedział powojenną historię kościoła ewangelickiego w Bogatyni rozpoczynając od zwiedzenia dawnego kościoła ewangelickiego apostołów Piotra i Pawła. Przed wojną stanowił on wraz z dzisiejszą kaplicą ewangelicką jedną całość. Trudne lata powojenne nie od razu rozstrzygnęły kwestię tego kościoła. Istnieje w tym względzie wiele nieporozumień i niewyjaśnionych do końca kwestii np. co stało się z okalającym ten kościół cmentarzem w jego dziś katolickiej części, gdzie zbudowano m.in. katolicką plebanię. Następnie goście przeszli na dziś ewangelicką część cmentarza, gdzie od zakończenia II wojny światowej odbywają się nabożeństwa ewangelickie w kaplicy cmentarnej. Obeszli cmentarz, a na zakończenie modlili się w kaplicy czytając i śpiewając psalmy. W drodze powrotnej do Lubania zwiedzili jeszcze punkt widokowy kopalni węgla brunatnego Turów. Po kolacji w Lubaniu goście do późnych godzin wieczornych przebywali w kościele w Lubaniu planując wspólne działania parafii ewangelickich w Lubaniu i Drogomyślu. W czasie niedzielnego nabożeństwa brali również czynny udział poprzez czytania tekstów liturgicznych i grę na organach. Pobyt delegacji z Drogomyśla był dla lubańskiej parafii bardzo ważnym wydarzeniem i wiele na to wskazuje, że i historycznym wydarzeniem w związku z planowanymi wspólnymi działaniami obu parafii.

ks. Cezary Królewicz